Titel

Järnstämpel

Ibland är det intressant att göra avstickare från det egentliga projektet för att få möjlighet att undersöka något annat. Ett litet märke på en järnbit funnen i kraftstationen ledde till en historia som inte har med dieselmotorer att göra. Det handlar istället om järnhantering, gamla bruk och vapenskölden för en adelssläkt.

Den ena järnstämpeln.De luftflaskor som förser dieselmotorn med tryckluft ska monteras i en ställning runt ett järnstag. Vid arbetet med detta järnstag upptäcktes ett litet märke intryckt i materialet. Samma märke fanns även på motsvarande plats för den andra motorn. Det är en så kallad järnstämpel som berättar var föremålet är tillverkat.

Som ett sidospår till restaureringsarbetet av motorn undersöktes vad järnstämpeln kunde betyda. Genom ett besök på KTHs bibliotek gick det att avgöra att märket kommer från Söderfors bruk. Alltså är järnstagen till luftflaskorna tillverkade vid Söderfors bruk.

Claes Grill. Efter en olycka med en kanonsalut hade han förlorat sitt öga och avbildades alltid i profil. Bild från WikipediaSöderfors bruk anlades 1676 av Claes Depken (senare adlad Anckarström) för att tillverka ankare till den svenska örlogsflottan. Bruket hade länge ensamrätt på tillverkningen av ankare i landet. År 1748 köptes bruket av köpmannen Claes Grill.

Grill hade gjort sig en stor förmögenhet under 1700-talet genom handel med Ostindien. Dels genom det grillska handelshuset som sände egna fartyg till Ostindien samt genom det svenska ostindiska kompaniet. År 1753 valdes Grill som en av företagets direktörer.

Söderfors bruk stannade i familjen Grills ägo fram till 1907 då det såldes till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Det är från tiden under Grill som ägare som järnstämpeln, en trana stående på ett ben med en gräshoppa i munnen härstammar. Tranan är familjen Grills sköldemärke och det kan beskådas i sin helhet på den här sidan.

Den andra järnstämpeln.Varje bruk hade en egen järnstämpel. Detta för att kunna härleda var järnet hade producerats. För att säkerställa att järnet höll god kvalitet, kontrollerades järnhandeln av kronan, så kallat järnvräkeri. Särskilt viktigt var detta vid export och det järn som saknade stämpel, fick inte säljas utomlands.

Den äldsta omnämnandet av att järn ska stämplas återfinns i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet, dock institutionaliserades järnvräkeriet inte förrän i mitten av 1600-talet och det upphörde 1884. De järnstag som återfanns i kraftstationen är förmodligen tillverkade efter det att järnstämplarna hade förlorat sin roll som kvalitetsmärkning. I det här fallet har märket med den lilla tranan troligen levt kvar som ett slags varumärke för Söderfors bruk.

Mer om dessa ämnen kan läsas i E.W. Dahlgrens Järnvräkeri och järnstämpling samt S. Sjöbergs Söderfors sockenkrönika.

avdelare