Titel

Förberedelse

Innan själva restaureringen kunde påbörjas behövde arbetsmiljön i kraftstationen ses över. Den utrustning som fanns tillgänglig på platsen undersöktes och gjordes i ordning. Övriga verktyg och kringutrustning som skulle behövas till restaureringen behövde också skaffas fram.

Smuts och bråte täckte vissa delar av lokalen. Här en omformare.Det första problem som togs itu med var att lokalerna var så fuktiga. Det har under årens lopp lett till att det blivit mycket rost på maskinutrustningen och mögel på inredningen. I lagerlokalen var trähyllorna så pass angripna att de revs ut.

De gamla avfuktningsaggregaten.De tre avfuktningsaggregaten som fanns i lokalen var inte tillräckliga utan ett kraftigare aggregat installerades. Lokalen var i ett stort behov av städning då golvet var täckt av smuts, puts, sten och färgflagor. Dessutom installerades en rejäl belysning i det bergrum där dieselmotorerna står.

Rosten har angripit kontrolltavlan. Foto: Linda.En stor mängd reservdelar och verktyg har sparats och låg i hyllorna och rostade sönder. De undersöktes och sorterades. Det var svårt att veta vad allt hade använts till. Men allt som kunde vara till minsta nytta sparades i alla fall och lades på lager för framtida bruk. Ventiler och vipparmar från motorn hade demonterats sedan tidigare och dessa saker var tvungna att identifieras bland all bråte.

'Nyköpt' kompressor.För att över huvud taget kunna starta dieselmotorn krävs tryckluft. Det har förmodligen funnits en kompressor i lokalen med den finns inte kvar idag. Genom en annons på ett Internetforum gick det att få tag på en gammal startluftskompressor som tidigare suttit i en bogserbåt.

Kompressorn på fundamentet.Kompressorn var gratis vid avhämtning i Småland och med lite hjälp gick det att ordna en transport av den till Stockholm. Ett rejält fundament tillverkades åt den och den ställdes på plats inför framtida bruk. Den provkördes emellertid inte vid det här tillfället.

avdelare