Titel

Nedläggning

Tiden springer till slut ifrån Oscar-Fredriksborgs fästning och militären lämnar anläggningen. Staten tar över fästningen som nu är ett historiskt minnesmärke mer än en militär anläggning.

Oscar-Fredriksborgs fästning blev mer och mer föråldrad. Militären saknade ekonomiska medel för att kunna underhålla den alltmer otidsenliga fästningen. Annan verksamhet prioriterades framför att upprätthålla standarden här. Anläggningen blev mer och mer vildvuxen och växtligheten tog över. Stenar började falla ner från murarna och det blev nästan farligt att vistas på området.

Militären hade tillslut inte någon ekonomisk möjlighet att längre behålla fästningen. Därför tog Statens fastighetsverk över fästningen år 1994. De har sedan dess utfört en del renoveringar av anläggningen. 2002 blev Oscar-Fredriksborgs fästning förklarat byggnadsminne.

Eldrör sticker ut från nedre verket. Foto: Peter.Under hösten 2010 monterades två eldrör till kanoner i det nedre batteriet. Detta i Statens fastighetsverks arbete med att levandegöra fästningens historia. Syftet var att att visa på hur det har sett ut när fästningen var bestyckad. Tidigare fanns inga spår kvar.

I fästningens kraftstation pågår ett ideellt projekt att restaurera en av de gamla dieselmotorerna. Det finns även en del annan gammal utrustning på lager i anläggningen.

avdelare